Finanse

Bilans Kompanii Wittów Kingsman
sporządzony na dzień 31.12.2016

LP. AKTYWA KWOTA W D
08.03.2017
% KWOTA W D
31.12.2016
% KWOTA W D
12.07.2016
%
A MAJĄTEK TRWAŁY 424 421 75,40 334 216 53,71 241 166 52,92
I Środki trwałe 120 000 21,32 120 000 19,29 0 0,00
1) Nieruchomości 120 000 21,32 120 000 19,29 0 0,00
a) Kamienica AL-ŚR46 w Alhambrze 120 000 21,32 120 000 19,29 0 0,00
II Inwestycje długoterminowe 304 421 54,08 214 216 34,43 241 166 52,92
1) 100% udziałów w Koncernie Mercurius 183 006  32,51 139 216  22,37 141 166 30,98
2) 100% udziałów w Instytucie Mikronacyjnej Ekonomii 50 000  8,88 50 000  8,04 50 000 10,97
3) 16,67% udziałów w Fundacji Inferno 25 000  4,44 25 000  4,02 50 000 10,97
4) 100% udziałów w Sułtanacie Wittasydów 46 415  8,25 0 0,00 0 0,00
5) 100% udziałów w Skarbcu Wittów 0  0,00 0 0,00 0 0,00
B MAJĄTEK OBROTOWY 138 456  24,60 288 024  46,29 214 524 47,08
I Inwestycje krótkoterminowe 138 456  24,60 288 024  46,29 214 524 47,08
1) Środki pieniężne 138 456  24,60 288 024  46,29 214 524 47,08
RAZEM AKTYWA 562 877  100,00 622 240  100,00 455 690 100,00
LP. PASYWA KWOTA W D
08.03.2017
% KWOTA W D
31.12.2016
% KWOTA W D
12.07.2016
%
A KAPITAŁ WŁASNY 562 877 100,00 622 240 100,00 455 690 100,00
I Kapitał podstawowy 562 877 100,00 622 240 100,00 455 690 100,00
1) Udziały Auksencjusza Butodzieja-Witta 45 569 8,10 45 569 7,32 45 569 10,00
2) Udziały Daniela von Witta 471 739  83,80 576 671  92,68 410 121 90,00
3) Udziały Oskara ben Groznego Witta 45 569  8,10 0  0,00 0 0,00
RAZEM PASYWA 562 977  100,00 622 240  100,00 455 690 100,00