Regulamin 2016

REGULAMIN
NAGRODY KINGSMANA

obowiązujący za 2016 rok

§ 1
Postanowienia wstępne

Nagroda Kingsmana, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana przez Prezydenta Kompanii Wittów Kingsman, zwaną dalej Kompanią, finansowana jest ze środków własnych Kompanii oraz dobrowolnych wpłat osób trzecich.

§ 2
Cel Nagrody

Nagroda przyznawana jest w celu wyróżnienia i wyrażenia szczególnej wdzięczności obywatelom Królestwa Dreamlandu angażującym się w danym roku kalendarzowym, za który Nagroda jest przyzwana, na polu literatury i dziennikarstwa.

§ 3
Forma Nagrody

Nagroda w każdej kategorii obejmuje: dyplom, złoty medal Kingsmana oraz nagrodę pieniężną o wartości co najmniej 50 000 dreamów. Ponadto przyznawane jest wyróżnienie w formie dyplomu i 10 000 dreamów.

§ 4
Typowanie do Nagrody

 1. Do Nagrody mogą być typowani byli i obecni obywatele Królestwa Dreamlandu, którzy w danym roku kalendarzowym opublikowali tekst literacki lub publicystyczny na forum Królestwa Dreamlandu lub w dowolnej prasie mającej siedzibę na terytorium Królestwa Dreamlandu.
 2. Typować do Nagrody może każdy użytkownik forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.
 3. Typowanie do Nagrody polega na złożeniu zgłoszenia obejmującego:
  (1) dane osobowe osoby lub osób typowanych do otrzymania Nagrody;
  (2) wskazanie kategorii w jakiej ma być przyznana Nagroda;
  (3) wskazanie tekstu (tekstów), które mają wziąć udział w ocenie osoby lub osób typowanych do otrzymania Nagrody;
  (4) umotywowanie dokonań.
 4. Zgłoszenie składa się do Kompanii w wątku forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu wskazanym przez Organizatora.

§ 5
Kategorie Nagrody

 1. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:
  (1) literatura (nagradzany jest utwór);
  (2) dziennikarstwo (nagradzany jest tekst);
  (3) twórca roku;
  (4) dziennikarz roku;
  (5) media (nagradzana jest prasa, radio lub wydawnictwo).
 2. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności jeśli chodzi o zebranie niedostatecznej liczby zgłoszeń, Organizator może postanowić o rezygnacji z przyznania Nagrody w danej kategorii.

§ 6
Wybór laureatów

 1. Po zamknięciu zgłoszeń wybór laureatów Nagrody następuje w drodze głosowania za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Kompanię.
 2. W głosowaniu może wziąć udział każdy mikronauta pod warunkiem wypełnienia formularza w całości. Po zamknięciu głosowania Organizator ustala ranking w danej kategorii, który jest publikowany w miejscu publicznym poza dwoma pierwszymi miejscami.
 3. Wręczenie nagród laureatom (pierwsze i drugie miejsce) odbywa się na specjalnej gali zorganizowanej po zamknięciu głosowania.

§ 7
Kalendarz

 1. Zgłoszeń kandydatów do Nagrody należy dokonywać między 23 a 31 grudnia 2016 roku.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów odbędzie się 25 lutego 2017 roku.
 3. Głosowanie za pośrednictwem elektronicznego formularza odbywać się będzie w dniach 25 lutego – 3 marca 2017 roku.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz gala odbędą się 5 marca 2017 roku.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Kompanię w każdym czasie i po publicznym ogłoszeniu.
 2. Wszelkie niejasności co do przebiegu Plebiscytu rozstrzygane są w trakcie jego trwania przez Organizatora i ewentualnie po konsultacjach z wytypowanymi/nagrodzonymi.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.